PREPRAVNÝ  PORIADOK

PRÍLEŽITOSTNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Prepravca Brynczka s.r.o. v súlade a na vykonanie príslušných ustanovení zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej doprave“) vydáva tento prepravný poriadok príležitostnej autobusovej dopravy (ďalej len „prepravný poriadok“).

Čl. 1

Základné ustanovenia

 • Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu, cestovnú batožinu, drobné domáce zvieratá a autobusové zásielky.
 • Dopravcom je prevádzkovateľ cestnej dopravy podľa tohto prepravného poriadku:

Brynczka s.r.o.

Horská 554/31

059 21 Svit

Slovensko

IČO: 50959573

V zastúpení konateľ Ing. Branislav Brynczka

Dopravca je právnická osoba, zapísaná v obchodnom registri Okresný úrad Vložka číslo:  34839/P a oprávnená podnikať v cestnej nákladnej doprave na základe:

Dopravca je právnická osoba oprávnená podnikať v predmetoch podnikania a v cestnej osobnej doprave na základe:

 • Povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy, vydané Okresným úradom v Prošove, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Číslo povolenia : OU-PO-OCDPK-2020/011907

 • Licencie spoločenstva na osobnú dopravu, vydanej Okresným úradom v Prešove, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

vedúci dopravy: Ing. Branislav Brynczka, Horská 554/31, 059 21 Svit,

osvedčenie d. POOO032346010000 zo dňa 20.09.2018, Slovenská republika

Vozidla prepravcu : autobusu SOR 7,5 poz. z PP489EC , Renault Iliade  poz. z. PP125EI

 • Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie osôb, ich batožiny a autobusových zásielok.
 • Prevádzková povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať osobnú dopravu v súlade s dopravnou licenciou.
 • Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnost alebo vyťažiteľnosť vozidla a spôsobilosť vodiča, a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

(6) Tarifa upravuje sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav z neho a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožiny a domácich zvierat a s prepravou autobusových zásielok, ako aj podmienky, za ktorých sa sadzby uplatňujú.

(7) Tento prepravný poriadok, cestovný poriadok dopravcu, a ak sa tarifa vzťahuje na príslušnú dopravu aj tarifa dopravcu, sú obsahom návrhu na zmluvu o preprave osôb.

Čl. 2

Rozsah osobnej dopravy

 • Podľa tohto prepravného poriadku dopravca vykonáva nepravidelnú príležitostnú osobnú autobusovú dopravu.

(2) Nepravidelná osobná doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb iba určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami

a v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnuté cestovné. Je ňou každá príležitostná alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.

(3) Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca osobnú dopravu v rozsahu

 1. medzinárodná nepravidelná príležitostná osobná doprava,
 2. nepravidelná príležitostná osobná doprava.

Čl. 3

Povinnosti dopravcu

 • Dopravca dodržiava všeobecné povinnosti dopravcu, ktoré sú: a) vykonávať osobnú dopravu podľa tohto prepravného poriadku,

b) zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel, o cestujúcich,

c) v každom vozidle, ktoré sa používa na podnikanie je doklad o oprávnení podnikať,

 • všetky vozidlá, používané na podnikanie, majú vytvorený priestor na parkovanie, garážovanie a vykonávanie dennej údržby vozidiel v nasledovných priestoroch na adrese:

areál SILFER STEEL s.r.o.

Štúrova 765/101 059 21 Svit

 • výmenu oleja, zabezpečenie väčších opráv dopravných prostriedkov sa realizuje v priestoroch:

V servisoch na to určených.

f) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel cestujúcim a tretím osobám.

(2) Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný

 1. vykonávať nepravidelnú osobnú dopravu v súlade s dopravnou licenciou po celý čas jej platnosti,
 • prepravovať cestujúcich podľa tarify, ak je pre príslušnú dopravu tarifa platná, a vydať cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné, cestovný lístok,
 • starať sa o bezpečnosť, pohodlie cestujúcich a o prepravu batožiny a umožniť im používanie vlastných spoločenských, kultúrnych zariadení na autobusovej linke,
 • starať sa, aby vozidlá použité na prepravu cestujúcich boli čisté, v riadnom technickom stave, označené smerovými tabuľami, a ak ide o miestenkové vozidlá, aj poradovým číslom vozidla,
 • starať sa, aby priestor na prepravu cestujúcich bol udržiavaný v čistote,
 • zabezpečiť počas jazdy vetranie vozidla,
 • zariadenie dopravcu vo vozidle (napr. rozhlasové zariadenie) používať takým spôsobom, aby nebolo na ťarchu cestujúcim,
 • zreteľne označiť sedadlá, na ktorých je zakázaná preprava určitého okruhu osôb,
 1. postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody,
 • utvárať podmienky, ktoré umožňujú prepravu telesne postihnutých osôb a zrakovo postihnutých osôb, a zvýšiť pohodlie prepravy starých ľudí a matiek s malými deťmi,
 • označiť každý autobus na autobusovej linke údajom o východiskovej (nástupnej) a cieľovej (výstupnej) zastávke, prípadne aj o zastávkach medzi nimi,
 • trvalo zriadenú zastávku označiť a zabezpečiť, aby vodič pri preprave vyvolal názov zastávky, a to najneskoršie pri zastavení vozidla, zdržanie vozidla v zastávke, ak trvá viac ako 5 minút, a jeho skrátenie oproti cestovnému poriadku,
 • zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť tohto prepravného poriadku, cestovného poriadku

a tarify, ako aj ďalších prevádzkových údajov a informácií potrebných pre cestujúcich

v priestoroch prístupných verejnosti a podľa možnosti aj na zastávkach a v autobusoch,

 • zabezpečiť, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, najmä ich práva, povinnosti pri preprave, priebehu prepravy, cestovného,

Čl. 4

Zmluva o preprave osôb

(1) Ak cestujúci platí cenu za prepravu s použitím časového cestovného lístka, k uzavretiu zmluvy o preprave osôb dôjde nastúpením do autobusu.

 • Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas.

(3) Na povinne miestenkových spojoch má dopravca prepravnú povinnosť voči cestujúcim s miestenkami kúpenými pred nastúpením do autobusu vo výdajni cestovných lístkov. Cestujúceho bez miestenky možno vo východiskovej zastávke prijať na prepravu, ak autobus nie je plne obsadený cestujúcimi s miestenkami a cestujúci zaplatí cestovné i miestenku vodičovi alebo inému oprávnenému členovi osádky autobusu, najskôr však päť minút pred odchodom autobusu.

 • V nepravidelnej osobnej doprave dopravca prepravuje určitú skupinu cestujúcich podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.
 • V nepravidelnej osobnej doprave prepravná povinnosť dopravcu vyplýva z vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb.
 • V nepravidelnej osobnej doprave dopravca nemá prevádzkovú povinnosť.

Čl. 5

Práva cestujúceho

(1) Cestujúci má právo

 1. na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má cestovný lístok, miestenku, a to do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné,
 • na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny a domácich zvierat tým istým autobusom,
 • požadovať od osádky autobusu alebo od dispečera potrebné informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy,
 • na miesto podľa miestenky kúpenej pred nastúpením do autobusu, ak je pripravený na prepravu najneskôr päť minút pred odchodom autobusu z východiskovej zastávky alebo

v čase nastupovania do autobusu na nácestnej zastávke.

 • Cestujúci má po nastúpení do vozidla právo obložiť po jednom mieste na sedenie pre seba

a pre ďalšieho cestujúceho, ktorý ide s ním z tej istej zastávky; ak kupuje cestovný lístok mimo vozidla, musí mať platný cestovný lístok aj pre ďalšieho cestujúceho. Za obložené sa považuje miesto, na ktoré cestujúci položil časť odevu alebo iný vhodný predmet. Kto obloží miesto neoprávnene, je povinný ho ihneď uvoľniť. Cestujúci, ktorý opustí svoje miesto bez toho, žeby ho obložil, stráca naň právo; toto ustanovenie sa netýka miest, na ktoré bola vydaná miestenka.

 • Cestujúci môže zaujať miesto na sedenie, na ktoré bola vydaná inému cestujúcemu miestenka z nácestnej zastávky a ktoré je patrične označené. Pri príchode do tejto nácestnej zastávky je však povinný uvoľniť miesto cestujúcemu, ktorý sa preukáže platnou miestenkou na toto miesto.

(4) Ak sa preprava uskutočnila oneskorene alebo ak dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb, cestujúci má právo na zľavu z cestovného.

(5) Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo škoda na príručnej batožine alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení

Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 až § 431).

Čl. 6

Povinnosti cestujúceho

 • Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťoval autobus a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu. Cestujúcim nie je dovolené
 1. prihovárať sa vodičovi počas jazdy,
 • pískať, spievať, hlučno sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať reprodukovanú hudbu a reč),
 • otvárať dvere vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety,
 • fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre potrebu cestujúcich, nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené alebo ktoré vodič vyhlásil za obsadené,
 • zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča.

(2) Ďalej je cestujúci povinný

 1. poslúchnuť pokyny a príkazy člena osádky autobusu alebo revízora, alebo dispečera, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
 • nastupovať do autobusu a vystupovať z neho iba na zastávkach a keď autobus stojí a vodič alebo iný člen osádky autobusu dá na to pokyn; nastupovať a vystupovať mimo zastávky možno iba na pokyn vodiča alebo iného člena osádky autobusu,
 • zaplatiť cestovné s použitím platidla v primeranej hodnote a na výzvu vodiča alebo iného člena osádky autobusu, alebo revízora sa preukázať platným cestovným lístkom a zaplatiť úhradu, ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným lístkom alebo osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného, ako aj ďalšie úhrady podľa tarify za poškodenie alebo za znečistenie autobusu.

Čl. 7

Osobitné práva niektorých cestujúcich

 • Osobitné práva pri preprave majú osoby telesne a zrakovo postihnuté, invalidi (držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S) a ich sprievodcovia. U osôb zrakovo postihnutých môže plniť funkciu sprievodcu aj špeciálne cvičený pes.
 • Dopravca je povinný zabezpečiť, aby pre cestujúcich s osobitnými právami pri preprave boli v každom vozidle vyhradené a zreteľne označené najmenej dve miesta na sedenie. Ak je cestujúcich s osobitnými právami pri preprave viac ako je pre nich vyhradených miest, vodič je oprávnený požiadať cestujúceho, ktorému osobitné práva neprislúchajú, aby sa postavil

a uvoľnil miesto na sedenie. Vodič tak koná so zreteľom na oprávnenia požiadaného cestujúceho vyplývajúce pre neho zo zmluvy o preprave osôb.

 • Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámi vodičovi, že má obmedzenú schopnosť pohybu, umožní vodič bezpečné nastúpenie a vystúpenie.
 • Preprava detí do šiestich rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie je dovolená. Ak sú miesta na sedenie vo vozidle plne obsadené, cestujúci s bezplatne prepravovaným dieťaťom môže zaujať len jedno miesto; kedy majú cestujúci právo na bezplatnú prepravu spolucestujúcich detí, určuje tarifa.

Čl. 8

Vylúčenie osôb z prepravy

 • Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu.
 • Vodič alebo iný člen osádky autobusu alebo revízor je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť a) osoby bez platného cestovného lístka, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné, prípadne

prirážku alebo úhradu podľa tohto prepravného poriadku,

b) osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich a osoby, ktoré aj po upozornení pracovníka dopravcu nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku.

 • Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obvodu obce je neprípustné.
 • Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na vrátenie cestovného, prípadne dovozného.

Čl. 9

Vzťahy cestujúceho a členov osádky autobusu

 • Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči osádke autobusu disciplinovane, a v čase, keď autobus stojí na zastávke.
 • Členovia osádky autobusu dávajú cestujúcim potrebné pokyny tak, aby nedošlo k narušeniu pokojnej prepravy.

Čl. 10

Preprava batožiny cestujúceho

 • Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom alebo oddelene, a to za podmienok ustanovených týmto prepravným poriadkom, tarifou, prípadne cestovným poriadkom.
 • Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom v odkladacom priestore nad sedadlom.
 • Cestovná batožina sa prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať.
 • Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť a umiestniť vo vozidle alebo
 • osobitnom priestore na batožiny ako aj živé zvieratá, pokiaľ sú splnené osobitné podmienky ustanovené pre ich prepravu.
 • Z prepravy sú vylúčené
 • veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi,
 • nabité zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy,
 • veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia,
 • veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu,
 • batožiny, celková váha ktorých presahuje 50 kg a
 • batožina, ktorej hodnota prevyšuje 500,- EUR

Cestujúci nesmie v cestovnej batožine prepravovať šperky, ceniny alebo peniaze.

 • Ako batožinu môže vziať cestujúci so sebou do autobusu, pokiaľ to obsadenie autobusu na linke dovoľuje, štvorkolieskový detský kočík. Na prepravu sú pripustené iba kočíky s dieťaťom; pokiaľ to prevádzkové pomery na trati dovoľujú, aj kočíky prázdne. Cestujúci s detským kočíkom môže nastúpiť do vozidla len s vedomím vodiča. V autobuse sa smie prepravovať iba jeden štvorkolieskový detský kočík.
 • Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so zbraňou primerané množstvo nábojov, ak sú tieto uložené v opaskoch na náboje,
 • poľovníckych kapsách, skrinkách a v podobných obaloch.
 • Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach
 • nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín. Tarifa určuje, kedy sa za prepravu zvieraťa platí prepravné.
 • Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkom vodítku. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky. V čase zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu psa bez schránky odmietnuť, ustanovenie tohto odseku s výnimkou prvej vety sa nevzťahuje na psov sprevádzajúcich nevidomé osoby.
 • Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou iba 1 pár lyží s 1 párom lyžiarskych palíc, pokiaľ sú v prepravnom obale (puzdre) a umožňujú to prevádzkové podmienky dopravcu.
 • Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla najviac 3 cestovné batožiny; mimo času zvýšených nárokov na prepravu môže cestujúci so súhlasom vodiča vziať so sebou ešte ďalšie batožiny.
 • Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade ak vodič určí ako miesto prepravy batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah
 1. hodnotu, a ak vyžaduje, aby sa s ňou určitým spôsobom zaobchádzalo alebo aby sa ukladala v určitej polohe.
 • Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť dopravcovi pri ukladaní alebo pri vykladaní batožiny primeranú pomoc.
 • Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala výkon služby vodičom a neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.
 • Ktoré batožiny sa prepravujú zadarmo a za ktoré batožiny sa platí dovozné, ako aj výšku dovozného, určuje tarifa. Váhu a mieru batožiny pre účely určenia výšky dovozného si dopravca zisťuje podľa prevádzkových možností vážením, meraním alebo odhadom.
 • Ak sa batožina prepravuje mimo priestoru cestujúceho, cestujúci je povinný prihlásiť sa ihneď po skončení prepravy o jej vydanie.
 • Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o ich povahe
 1. obsahu.
 • Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, cestujúci je ich povinný
  • autobusu odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí

oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného a dovozného.

 • Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to príslušnému zamestnancovi dopravcu a zabezpečí, aby bola opustená batožina odovzdaná v oddelení strát a nálezov v sídle dopravcu oproti potvrdeniu o jej odovzdaní.
 • Za stratu alebo odcudzenie príručnej batožiny nezodpovedá dopravca.
 • Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy cestujúceho. Ak bola škoda spôsobená cestujúcim, chybnosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitnou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.
 • Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 500,- EUR za jeden kus batožiny. Okrem toho je povinný znášať dovozné, ktoré cestujúci zaplatil za stratenú alebo zničenú cestovnú batožinu.

Čl. 11

Osobitné ustanovenia pre medzinárodnú dopravu

 • Pre medzinárodnú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich článkov primerane, ak
  • tomto článku nie je ustanovené inak.
 • Cestovný lístok si cestujúci môže kúpiť najskôr 2 mesiace pred dňom začatia prepravy. Cestovný lístok je neprenosný. Podmienky stornovania cestovného lístka zistí cestujúci
  • predajnom mieste.
 • Cestujúci musí mať platný občiansky preukaz a pri cestách do štátov, kde sa to vyžaduje aj cestovný pas.
 • Pokyny týkajúce sa prezentácie cestujúcich a vybavovania batožín obdrží cestujúci cestovným lístkom.
 • Príručná batožina sa prepravuje zdarma.
 • Je dovolené prepravovať najviac 2 kusy cestovnej batožiny. Tretia a ďalšia batožina sa prevezme na prepravu iba v prípade voľného miesta v batožinovom priestore.
 • Jedna batožina nesmie presahovať hmotnosť 25 kg.
 • Každý kus batožiny cestujúceho musí byt označený menom a adresou.
 • Z prepravy sú vylúčene veci, ktorých preprava do zahraničia podlieha osobitným predpisom.
 • Dovozné za batožinu je 0,50 EUR.
 • Ako autobusovú zásielku príjme dopravca iba listovú zásielku. Ak je listová zásielka plochého tvaru, môže mať najväčšie rozmery 148 x 105 mm, ak je vo zvitku súčet dĺžky, šírky
  • výšky nesmie byt väčší ako 900 mm a žiadny z rozmerov nesmie presahovať 600 mm.

Čl. 12

Odstúpenie od zmluvyv nepravidelnej osobnej doprave

 • Od zmluvy o preprave osôb v nepravidelnej osobnej doprave je možné odstúpiť ak je to účastníkmi zmluvy dohodnuté v písomne uzavretej zmluve.
 • (2)  Dôvody odstúpenia od zmluvy o preprave osôb účastníci zmluvy dohodnú so zreteľom na konkrétny prípad.
 • Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je účastníkmi dohodnuté inak.
 • Ak nebola zmluva o nepravidelnej doprave uzavretá písomne, je možné od zmluvy odstúpiť v lehote 48 hodín pred dojednaným časom odchodu podľa objednávky bez úhrady, a to iba z dôvodov mimoriadnych okolností, ktoré si zmluvné strany preukážu. Na strane objednávateľa je to napr. náhle ochorenie, úmrtie v rodine a pod. Na strane dopravcu je to napr. dopravná nehoda vozidla a jeho neschopnosť ďalšej prevádzky a odmietnutie náhradného vozidla objednávateľom, neudelenie vstupných víz osádke vozidla, neudelenie dopravného povolenia cudzieho štátu a pod.
 • Ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy v lehote kratšej ako 48 hodín, ktoré táto zmluva ustanovuje je povinná uhradiť druhej strane preukázateľne vynaložené náklady na plnenie zmluvy.
 • Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy po pristavení vozidla na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase z dôvodu, že cestujúci nerešpektovali zákaz prepravy stojacích cestujúcich mimo obec, uhradí objednávateľ dopravcovi všetky náklady dopravcu v súvislosti s plnením zmluvy, vrátane márnej jazdy vozidlom z miesta garážovania na miesto pristavenia a späť.

Čl. 13

Nájdené veci

 • Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu odovzdá vodič alebo iný člen osádky príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu.
 • Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti potvrdeniu.
 • Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne neskôr ako do 30 dní po ich nájdení je povinná zaplatiť poplatok za uskladnenie podľa batožinového poriadku dopravcu.
 • Dopravca má právo predať veci, ktoré nikto nevyzdvihne do 6 mesiacov, a ak ide o veci nebezpečnej povahy alebo o veci ktoré sa rýchlo kazia do 2 dní, odo dňa kedy boli nájdené.
 • Ak sa o nájdené a už predané veci prihlási osoba, ktorá nepochybne preukáže, že nájdená vec jej patrila, dopravca jej vyplatí výťažok z predaja po odpočítaní príslušného poplatku za uskladnenie a nákladov spojených s predajom.

Čl. 14

Mimoriadne udalosti počas prepravy

 • Členovia osádky autobusu, sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb povinní:
 1. poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
 • urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky,
 • urobiť potrebné opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.

(2) Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozený, sú povinní pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa ods. 1.

Čl. 15

Reklamácia

 • Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť

u dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.

 • Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil. V ostatných prípadoch je oprávnený v nepravidelnej preprave osôb objednávateľ prepravy.

Ak reklamuje ten, kto nie je podľa predchádzajúcej vety na reklamáciu oprávnený, musí pripojiť písomný súhlas oprávneného.

 • Objednávatelia prepravy a prepravcovia môžu podať reklamáciu len písomne. Ak cestujúci uplatňuje právo ústnou reklamáciou, dopravca o nej vyhotoví zápisnicu. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy, najmä doklad o zaplatení sumy, vrátenie ktorej sa požaduje, rovnopis vyhotovenej zápisnice.
 • Oprávnený musí uplatniť právo u dopravcu bez zbytočného odkladu najneskoršie do šiestich mesiacov,
 1. ak ide o objednávateľa v nepravidelnej preprave osôb, odo dňa, keď sa preprava vykonala alebo sa mala vykonať,
 • ak ide o odosielateľa z autobusovej zásielky, odo dňa prevzatia zásielky na prepravu,
 • ak ide o prijímateľa, odo dňa vydania zásielky,
 • od udalosti zakladajúcej právo v ostatných prípadoch.
 • Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v ods. 3, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu, nie kratšiu ako 8 dní. Ak sa reklamácia doplní v určenej lehote, platí, že reklamácia je riadne podaná.

Čl. 16

Záverečné ustanovenia

 • Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.
 • Tento prepravný platnosť nadobúda platnosť dňa ……………… a je záväzný pre všetkých účastníkov dopravného procesu v rámci dopravcu.
 • Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.
 • Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.
 • Platné zákonné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o cestnej doprave týmto prepravným poriadkom nie sú dotknuté.

Schválili:

Ing. Branislav Brynczka – konateľ

……………………………………………….

pečiatka a podpisy dopravcu