Tí cestujúci, ktorí majú nárok na bezplatnú dopravu v zmysle aktuálneho cenníka, nepotrebujú dopravnú kartu, no môžu Dopravnú Kartu vlastniť, napríklad v prípade, ak robia niekomu sprievod a platia cestovné sprevádzanej osobe, napríklad, rodič- ocenený darca krvi so žiakom/ študentom. V prípade, ak nebudú mať dopravnú kartu MHD Svit, musia sa preukázať iným dokladom, ktorý ich oprávňuje využiť zľavu v zmysle tarify a to šoférovi v MHD. Napríklad:

–    preukazom na preukázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom opatreným fotografiou dieťaťa od dovŕšenia 6 rokov veku dieťaťa,

–    žiackym preukazom alebo čipovou dopravnou kartou vystavenými dopravcom na základe potvrdenia školy, medzinárodným študentským preukazom (ISIC karta), na ktorom musí byť vyznačená aktuálna platnosť, 

–    preukazom ZŤP, ZŤP,

–    občianskym preukazom,

–    dokladom totožnosti a zároveň preukazom vydaným Červeným krížom o udelení zlatej a diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily