1. Cestovné na jednotlivú cestu a dovozné za prepravu batožín a psov

hotovosť / dopravná karta

a) Dospelá osoba a mladistvý starší ako 15 rokov 0,40 € / 0,33 €


b) Deti do dovŕšenia 15. roku veku 0,20 € / 0,17 €


c) Žiaci a  študenti základných a stredných škôl podľa osobitného predpisu

( zákon č. 29/1984 Zb. o sústave  základných škôl a stredných škôl v znení

neskorších predpisov ),  študenti  vysokých  škôl a fakúlt podľa osobitného

predpisu ( zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých  školách v znení  neskorších

predpisov ) v dennej forme  štúdia do  získania vysokoškolského vzdelania

druhého stupňa, najneskôr do 26. roku veku s trvalým pobytom v SR 0,20 € / 0,17 €


d) Starobní dôchodcovia do veku 70 rokov 0,20 € / 0,17 €

e) Batožina o rozmeroch  väčších  ako 30x40x60 cm, úzke predmety dlhšie

ako 150 cm a predmety v tvare  dosky  rozmerov  väčších  ako  10x80x100

cm a to i v prípadoch, že presahujú len jeden z uvedených rozmerov 0,20 € / 0,17 €                         

f)  Pes 0,20 € / 0,17 €

g) Detský kočík 0,20 € / 0,17 €

h) Súprava lyží a sánky 0,20 € / 0,17 €

2. Bezplatná preprava

a) Deti do začatia povinnej školskej dochádzky

b) Starobní dôchodcovia nad 70 rokov

c) Držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S, vrátane invalidného vozíka, sprievodcu alebo vodiaceho psa

d) Držitelia diamantovej a zlatej Jánskeho plakety a držitelia Kňazovického medaily pri platbe čipovou dopravnou kartou (v hotovosti podľa tarify)

3. Všeobecné podmienky

–    maximálne ceny cestovného sú jednotné v celej sieti mestskej hromadnej dopravy na území mesta Svit a to v dennej i nočnej prevádzke a sú stanovené vrátane dane z pridanej hodnoty,

–    dopravca je povinný zverejniť tarifu v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

4. Podmienky pre poskytnutie zliav

Nárok na poskytnutie zliav preukazujú oprávnené osoby týmito dokladmi:

–    preukazom na dokázanie veku dieťaťa alebo iným identifikačným preukazom opatreným fotografiou dieťaťa od dovŕšenia 6 rokov veku dieťaťa,

–    žiackym preukazom alebo čipovou dopravnou kartou vystavenými dopravcom na základe potvrdenia školy, medzinárodným študentským preukazom (ISIC karta), na ktorom musí byť vyznačená aktuálna platnosť u osôb podľa bodu 1 písm. c),

–    preukazom ZŤP, ZŤP-S u osôb podľa bodu 2 písm. c),

–    občianskym preukazom u osôb podľa bodu 1 písm. d) a bodu 2 písm. b),

–    dokladom totožnosti a zároveň preukazom vydaným Červeným krížom o udelení zlatej a diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily u osôb podľa bodu 2 písm. d).

5. Sankčná úhrada

Cestujúci je povinný mať pri sebe cestovný lístok po celý čas prepravy a bezprostredne po vystupovaní z autobusu a na výzvu sa ním preukázať revízorovi, alebo osobe poverenej výkonom odborného dozoru. Pri nepreukázaní sa platným cestovným lístkom je cestujúci povinný zaplatiť sankčnú úhradu v súlade s prepravným poriadkom dopravcu.