Žiadosť o vydanie/ zmenu Dopravnej Karty a uplatnenie nárokovateľných zliav

Vypĺňa žiadateľ

Číslo/ UID / SRN Dopravnej Karty
Vydanie – označiť zakrúžkovanímZmena- označiť zakrúžkovaním
Titul
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Adresa trvalého pobytu- Ulica a číslo
Adresa trvalého pobytu- PSČ a Mesto
 
Žiadam o vydanie Dopravnej Karty ako
Dospelá osoba alebo mladiství starší ako 15 rokov- označiť zakrúžkovaním
Dieťa do dovŕšenia 6. roku veku- označiť zakrúžkovaním
Dieťa od dovŕšenia 6. roku veku do dovŕšenia 15. roku veku- označiť zakrúžkovaním
Zdravotne ťažko postihnutá osoba- označiť zakrúžkovaním
Dôchodca do 70 rokov- označiť zakrúžkovaním
Dôchodca nad 70 rokov- označiť zakrúžkovaním
Darca krvi- označiť zakrúžkovaním

Žiadateľ potvrdzuje správnosť údajov. V prípade poskytnutia nesprávnych údajov k predmetu žiadosti, zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi.
Dňa
———————————————
V
    podpis žiadateľa /zákonného zástupcu

Doklady NUTNÉ pre vybavenie žiadosti o vydanie/ zmenu údajov vydanej dopravnej karty.

Žiak od 6 do 15 rokov

Pri odbere cez poštu/ alebo Packetu – upload tejto vyplnenej žiadosti, podpísaná zákonným zástupcom a školou potvrdená, že žiak/ študent je žiakom/ študentom v aktuálnom školskom roku. Upload preukazu na dokázanie veku dieťaťa, napríklad rodný list, alebo iného identifikačného preukazu opatreného fotografiou dieťaťa od dovŕšenia 6 rokov veku dieťaťa. Aktuálna fotografia 2,5 x 3 cm alebo jej upload.

Pri osobnom odbere u vodiča predloženie menovaných/ oscanovaných dokladov na posúdenie oprávnenosti nároku na zľavu, Žiadosť, fotografia ostáva vodičovi MHD.

Študent od 15 do 26 rokov (študent denného štúdia), Dospelý

Pri odbere cez poštu/ alebo Packetu – upload tejto vyplnenej žiadosti, školou potvrdená, že žiak/ študent je žiakom/ študentom v aktuálnom školskom roku. Ďalej študent a dospelý predloží nasledovné- Upload občianskeho preukazu s prekrytým rodným číslom alebo iného identifikačného preukazu opatreného fotografiou. Aktuálna fotografia 2,5 x 3 cm alebo jej upload.

Pri osobnom odbere u vodiča predloženie menovaných/ oscanovaných dokladov na posúdenie oprávnenosti nároku na zľavu. Žiadosť, fotografia ostáva vodičovi MHD.

Vypĺňa škola

Riaditeľstvo školy (názov):   
Adresa   
potvrdzuje, že menovaný/á   je v školskom roku  ———————————————
je žiakom /študentom dennej formy štúdia našej školy v ročníku
 
Dňa
———————————————
V
    Podpis a pečiatka školy

Ostatné zľavy podľa kategórie

Pri odbere cez poštu/ alebo Packetu – upload tejto vyplnenej žiadosti. Upload občianskeho preukazu s prekrytým rodným číslom alebo iného identifikačného preukazu opatreného fotografiou.

Držitelia preukazu ZŤP, ZŤP-S ďalej priložia upload preukazu ZŤP, ZŤP-S.

Darcovia krvi- upload preukazu vydaným Červeným krížom o udelení zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily.

Dôchodcovia do 70rokov a nad 70 rokov preukazujú nárok na zľavu vodičovi občianskym preukazom.

Pri osobnom odbere u vodiča predloženie menovaných/ oscanovaných dokladov na posúdenie oprávnenosti nároku na zľavu, Žiadosť ostáva vodičovi.

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

Identifikačné údaje a kontaktné údaje PrevádzkovateľaNázov PrevádzkovateľaBrynczka s.r.o.
IČO50959573
Ulica a súpisné čísloHorská 554/31
Obec a PSČSvit, 059 21
ŠtátSlovenska Republika
Právna formas.r.o
Telefón0904436028
Emailinfo(zavinac)tatrybus.sk
Účel spracovania osobných údajovPersonifikovanie, vydávanie a predaj dopravných čipových kariet slúžiacich na úhradu za dopravné služby poskytované Prevádzkovateľom a dokladovanie nároku na zľavu za dopravné služby
Právny základ spracovania osobných údajovSpracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebona vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
Zoznam spracovaných osobných údajovMeno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, status osoby, škola
Doba uchovávania osobných údajov, resp. informácie o kritériách jej určeniaPo dobu platnosti dopravnej karty a lehoty na vysporiadanie zostatku na karte; po uplynutí tejto doby budú vymazané

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „ZOOU“).

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.

Poskytnutie osobných údajov a súhlasu so spracovávaním osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.

V prípade neposkytnutia osobných údajov a súhlasu so spracovávaním osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, Prevádzkovateľ nemôže kartu vydať.

Ako dotknutá osoba máte právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne u Prevádzkovateľa:

a) žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,

b) namietať spracúvanie svojich osobných údajov,

c) na prenosnosť osobných údajov,

d) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.

Svojim podpisom potvrdzujete, že sme Vás informovali o tom, že ako Prevádzkovateľ budeme spracúvať osobné údaje v rozsahu osobných údajov  uvedených v tejto žiadosti o vydanie preukazu na účel poskytovania zliav za dopravné služby.

Svojim podpisom zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami na vydávanie a používanie dopravných kariet.

V                     dňa                            

—————————————————————————————————————-

podpis dotknutej osoby/ jej zákonného zástupcu